اخلاق نقد و فرهنگ نقادی
46 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » پاییز و زمستان 1384 - شماره 23 و 24 » (35 صفحه - از 108 تا 142)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قد، لازمه رشد و بالندگی دانش است و گرچه این نکته بدیهی می‏نماید، به دلیل آنکه هنوز این باور نهادینه نشده است، عملاً نقد فراموش شده و از کارکرد اصلی خود بازمانده و یا به تعریف و تمجید بدل شده است. نویسنده در این مقاله می‏کوشد با بازخوانی ادبیات انتقادی در فرهنگ اسلامی، پرونده این بحث را باز بگشاید. برای این کار نوشته خود را در هفت پاره سامان داده است: نخست به جایگاه نقد از منظری دیگر نگریسته است. آن‏گاه به تعریف آن پرداخته، بر آن است آن را از تعاریف شخصی مجزا سازد. در سومین پاره به معرفی و نقد برخی از باورها و کلیشه‏های رایج درباره نقد می‏پردازد. در چهارمین بخش از شیوه‏های رایج و ناسالم برخورد با ناقدان سخن می‏رود و برخی از آنها معرفی می‏گردد. پاره بعدی به باز نمودن برخی شیوه‏های ناسالم منتقدان اختصاص دارد. در ششمین بخش ده نکته بنیادی درباره ماهیت، کارکرد و نقش نیت در نقد آمده است. هفتمین و فرجامین قسمت، اخلاق نقد را بر می‏رسد و به برخی از آنها اشاره می‏کند. کلیدواژه‏ها: نقد، فرهنگ انتقادی، اخلاق نقد، اخلاق نگارش.