باز هم مبانی خداباوری؛ جوابیه ای به پلانتینگا
46 بازدید
محل نشر: پژوهش های فلسفی - کلامی » بهار و تابستان 1381 شماره 11 و 12
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نخستین نقد مهم به معرفت‏شناسی پلانتینگا، به دست فیلیپ‏کوین ـ فیلسوف وابسته به کلیسای کاتولیک ـ صورت گرفت. پلانتینگا به نقد کوین پاسخ داد که در آن به چهار مسئله پرداخته بود. مقاله حاضر، پاسخی است به آن پاسخ. در این نوشته، کوین مسائل چهارگانه پلانتینگا را یکایک مطرح می‏کند و نظر خود را در باب آنها بازمی‏گوید. به نظر کوین، این چهار مسئله موارد اختلاف وی با پلانتینگا است. با این حال، وی معتقد است که در باب دو مسئله نخست می‏توان به توافقی دست یافت، لیکن در دو مسئله بعدی چنان با پلانتینگا اختلاف نظر دارد که امیدی به توافق بر سر آنها ندارد. این چهار مسئله که در عین حال چهار قسمت ساختار مقاله را تشکیل می‏دهند عبارتند از: 1. شیوه جزئی‏نگرانه توجیه معیارهای معرفتی؛ 2. بنیان‏انگاری کلاسیک بازبینی شده؛ 3. توجیه اعتقادات خداباورانه؛ 4. مسئله ابطال اعتقادات خداباورانه کلید واژه‏ها: معرفت‏شناسی اصلاح شده، توجیه معرفتی، معیار توجیه، اعتقادات واقعا پایه، خداباوری.